GESTIÓ ECONÒMICA I PATRIMONIAL

Memòries econòmiques, Comptes Anuals i Informes Auditoria

Retribució Òrgan de Govern

D’acord amb els estatuts i la legislació vigent, els màxims responsables de l’entitat són els patrons, que formen part de la Junta del Patronat. Aquests no perceben cap tipus de retribució, ni dinerària, ni en espècie per l’exercici del càrrec, d’acord amb la legislació de fundacions (segons l’article 332-10.1 del CcCat).