TIPUS DE MESURES DE PROTECCIÓ

Tutela

És la mesura de protecció més intensa que pot resultar d’un procediment judicial de modificació de la capacitat i que estableix la representació legal com a instrument de suport. Pot ser total o parcial.
La representació legal serà exercida per un tutor, que exercirà el càrrec d’acord amb la legislació vigent i, també, d’acord amb les especificitats de la sentència.

  • Assistir el tutelat, vetllar per la seva salut, procurar-li aliments, la recuperació de la seva capacitat i la inserció en la societat. És a dir, assegurar que es cobreixin tots les seves necessitats bàsiques (alimentació, habitatge, salut, etc.).
  • Administrar els seus béns.
  • Prendre les mesures que calguin per afavorir la recuperació de la capacitat d’obrar i la seva inserció en societat.
  • Donar el suport necessari a la presa de decisions.

El Tutor

El tutor serà el representant legal de la persona amb la capacitat modificada i pot ser una persona física, generalment la família, o una fundació tutelar com la Fundació Malalts Mentals de Catalunya.

Per tal d’assegurar una actuació adequada, el tutor ha de presentar un inventari de béns i, posteriorment i de forma anual, rendir comptes de totes les accions realitzades i totes les despeses generades davant del jutge.

Tot i que la tutela implica la representació legal, el tutor ha d’escoltar la voluntat de la persona a qui representa, ha de buscar la seva capacitat residual i li ha de donar eines per ser el màxim d’autònom possible. Aquesta decisió i voluntat interna ha quedat ratificada amb la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat, aprovada en la seu de les Nacions Unides a Nova York el 13 de desembre de 2006, ratificada per l’Estat Espanyol l’any 2008.