TIPUS DE MESURES DE PROTECCIÓ

Patrimoni protegit

El Patrimoni Protegit és una figura pensada per assegurar que les necessitats vitals d’una persona amb Malaltia Mental quedin cobertes. Protegeix béns aportats per una persona de forma gratuïta a favor d’una altra persona amb Malaltia Mental.

Aquestes necessitats vitals es garantitzaran a partir de l’aportació a títol gratuït de béns mobles o immobles al Patrimoni protegit.

El Patrimoni protegit determina que el rendiment d’aquests béns serà utilitzat només per satisfer les necessitats vitals de la persona amb Malaltia Mental.

Per fer-ho, la persona que el constitueix nombra un Administrador, que té l’obligació de conservar els béns que integren el patrimoni protegit, mantenir-ne la productivitat i utilitzar-los sempre per satisfer les necessitats vitals del beneficiari. Així mateix, l’administrador ha de rendir comptes anualment sobre l’evolució, ús i gestió del patrimoni protegit.