TIPUS DE MESURES DE PROTECCIÓ

Curatela

És la mesura per la qual s’acorda que una persona no necessita la representació legal d’un tutor però, tot i això, sí que necessita d’un suport per exercir la seva capacitat, que se li donarà per mitjà de l’assistència d’un curador. Per tant, la curatela implica la modificació parcial de la capacitat.

El curador complementarà la capacitat en aquells aspectes econòmics, patrimonials o, patrimonials, personals o mèdics determinats a la sentència i a més a més, haurà de:

Per fer-ho, es nombra un curador, que serà qui exercirà l’assistència en aquells aspectes econòmics, patrimonials o personals determinats a la sentència i a més a més, haurà de:

  • Donar suport a la presa de decisions sempre que sigui necessari.
  • Prendre les mesures que calguin per afavorir la recuperació de la capacitat d’obrar i la seva inserció en societat.

En alguns casos, els tribunals poden dictar sentències per les quals es barregen les facultats del tutor i del curador. És a dir, s’estableix una representació legal però només en un àmbit concret. En aquest cas parlem de tuteles parcials. També es poden establir curateles en què s’atorga al curador algun àmbit de representació legal. Son les curateles ampliades.

El Curador

El curador pot ser una persona física, generalment la família, o una fundació tutelar com la Fundació Malalts Mentals de Catalunya.

Per tal d’assegurar una actuació adequada, el curador rendeix comptes anualment de totes les accions realitzades davant del jutge.

La persona que està protegida sota el règim de curatela i el curador hauran d’actuar de forma conjunta. Els actes realitzats sense l’aprovació del curador poden no tenir validesa. El curador tampoc podrà prendre decisions sense comptar amb el consens de la persona a qui dóna suport.

Aquesta decisió i voluntat interna ha quedat ratificada amb la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat, aprovada en la seu de les Nacions Unides a Nova York el 13 de desembre de 2006, ratificada per l’Estat Espanyol l’any 2008.