TIPUS DE MESURES DE PROTECCIÓ

Mesures que modifiquen la capacitat d’obrar

Tutela

La tutela implica la modificació total o parcial de la capacitat d’obrar d’una persona i la necessitat de nombrar un tutor que serà el representant legal en tots aquells aspectes que es determinin.

Més Informació

Curatela

La curatela implica la modificació parcial de la capacitat d’obrar de la persona i nomena un curador que serà qui donarà suport i assistirà a la persona en aquell aspecte que ho requereixi. El curador no representa legalment a la persona sinó que complementa la seva capacitat.

Més Informació

Defensor judicial

El defensor judicial és una figura temporal que actua en cas de conflicte d’interessos entre la persona protegida i la persona que exerceix la mesura, en cas que no es compleixin les funcions o mentre dura el procediment judicial.

Més Informació

Mesures que no modifiquen la capacitat d’obrar

Assistència

Mesura de suport pensada per assistir i ajudar a la persona en algun aspecte que ella mateixa sol·liciti de forma voluntària.

Més Informació

Patrimoni protegit

És una mesura que permet que la persona que la crea aporti béns a títol gratuït que serviran per satisfer les necessitats vitals d’una persona amb discapacitat.

Més Informació

Guardador de fet

El Guardador de fet és una persona física o jurídica que vetlla pels interessos d’una persona que està en procés de modificació de la capacitat d’obrar.

Poder preventiu

El poder preventiu és un document notarial mitjançant el qual una persona designa a una altra persona perquè el representi en cas de pèrdua futura de la capacitat d’obrar.