PROCÉS DE MODIFICACIÓ DE LA CAPACITAT D’OBRAR

Des del moment en què es detecta una situació de desprotecció, s’inicia el procés de protecció que consta de diferents fases.

Detecció d’una situació de desprotecció
Qualsevol pot pot detectar que una persona no pot governar-se per ella mateixa, està en situació de desprotecció i necessita ser protegida per tal d’assegurar la seva seguretat i el seu benestar.

Generalment és la mateixa família, persones properes (veïns, amics, etc.) o professionals de referència (psicòlegs, serveis socials, hospitals, etc.) qui ho detecten i poden iniciar el procés de valoració i posar-se en contacte amb la Fundació Malalts Mentals de Catalunya.
Si detectes una situació de desprotecció, contacta amb la Fundació Malalts Mentals de Catalunya i t’assessorarem.

Assessorament i valoració
La Fundació Malalts Mentals de Catalunya ofereix assessorament tant a famílies com a professionals que hagin detectat una situació de desprotecció.

 • S’expliquen els tràmits a realitzar per tal d’iniciar el procés judicial de modificació de la capacitat
 • Es detallen a la família les funcions i obligacions del tutor o curador.
 • En cas que la família vulgui delegar aquesta funció a la Fundació Malalts Mentals de Catalunya, es parla amb la persona a protegir per tal d’assegurar si podrem donar-li resposta a totes les seves necessitats

Pretutela
Si la família i la persona interessada així ho desitgen i, abans que la Fundació exerceixi el càrrec tutelar, la Fundació Malalts Mentals de Catalunya pot iniciar un procés de Pretutela, durant el qual es valora les capacitats i autonomia de la persona protegida i s’orienta a la família sobre les accions a realitzar.

La pretutela també afavoreix l’adaptació de la persona a la nova situació i la creació d’una relació de confiança entre persona protegida i el seu tutor de cara al futur.

Procés judicial de modificació de la capacitat d’obrar
Paral·lelament, es segueix amb el procediment judicial, que consta de les màximes garanties per tal de demostrar si existeix la necessitat d’establir alguna Mesura de protecció i, en cas afirmatiu, el grau en la que s’ha d’exercir.

Aquest procediment judicial consta de les màximes garanties per tal de demostrar si existeix la necessitat de posar en marxa alguna Mesura de protecció i, en cas afirmatiu, el grau en la que s’ha d’exercir.

El procés consta de:

 • Obertura del procediment: El procediment el pot iniciar: la família, els professionals mèdics o socials de l’entorn de la persona presumptament desprotegida i, també, la persona que creu necessitar protecció. La família ho farà a través d’un advocat i, els altres a través de la fiscalia.
 • Criteris de cribatge: és determina si existeixen causes que justifiquin la modificació de la capacitat. Per fer-ho es requerirà:
  • Entrega d’un Informe previ signat per un professional mèdic acreditat
  • Una entrevista a la persona interessada
  • Una entrevista a la família
  • Entrevista a professionals acreditats
 • Sentència:
  • Mesura de protecció: Un cop realitzat el cribatge, un jutge dictarà una sentència que especificarà si es modifica o no la capacitat i establirà una Mesura de Suport, si s’escau.
  • Nomenament del càrrec tutelar: Si la sentència determina la necessitat d’exercir una Mesura de Suport el mateix jutge nomenarà la persona o Fundació encarregada d’exercir-la.