PREGUNTES FREQÜENTS

L’autonomia i la capacitat de prendre decisions és un factor clau de la nostra vida i totes les persones tenen dret a poder exercir la seva voluntat.

Les Mesures de Protecció  han de ser eines que s’han d’exercir només com a últim recurs, quan sigui absolutament necessari per tal d’assegurar que es protegeixen els drets i interessos de les persones que no poden governar-se per elles mateixes.

El fet de patir una malaltia mental no significa que s’hagi de modificar la capacitat d’obrar. Moltes persones que pateixen malaltia mental son capaces de viure de forma autònoma si poden comptar amb el recolzament necessari ja sigui de la família, amics, veïnat o de la xarxa de serveis com els de la xarxa de salut mental.

Només s’ha de modificar la capacitat d’obrar en cas que la persona no pugui governar-se per ella mateixa o prendre decisions sense controlar les conseqüències dels seus actes, ja sigui per acció o omissió, i que puguin afectar al seu benestar i al de la gent que l’envolta.

La Capacitat d’Obrar és la capacitat de tota persona de realitzar actes, prendre decisions jurídiques i, en resum, exercir personalment els drets dels quals és titular. Aquesta capacitat s’adquireix amb la majoria d’edat.

En cas que la persona no pugui governar-se per ella mateixa pot ser necessari Modificar judicialment la capacitat d’obrar, per tal de protegir els seus drets i interessos i assegurar el seu benestar.

Les Mesures de Protecció són necessàries quan la persona no pot governar-se per ella mateixa o no és conscient dels seus actes i les conseqüències dels mateixos.

Existeixen protocols que poden ajudar a determinar si una persona pot necessitar una mesura de protecció però la decisió final sempre serà d’un jutge.
Si tens qualsevol dubte, consulta amb la Fundació i t’assessorarem.

Si la família detecta que la persona no és capaç de governar-se a ella mateixa pot recórrer a un advocat perquè iniciï el procediment judicial.

També pot ser sol·licitada directament a fiscalia per la mateixa família, per professionals de l’entorn: treballadors socials, psicòlegs o Centres de Salut Mental d’Adults, o per la mateixa persona.

Per a més informació, la Fundació Malalts Mentals de Catalunya ofereix assessorament tant a famílies o a professionals que vulguin conèixer més a fons el procés i com iniciar-lo.

Una persona física o una fundació tutelar sense ànim de lucre.

Primerament, el jutge valorarà la possibilitat que sigui la família l’encarregada d’exercir la protecció. En cas que no hi hagi família o que no pugui fer-se càrrec de la tutela o la curatela, el jutge pot nombrar una fundació tutelar com la Fundació Malalts Mentals de Catalunya.

La Fundació ofereix assessorament a totes aquelles persones que vulguin saber més sobre la conveniència de prendre mesures de protecció.

El tutor serà el representant legal de la persona protegida en tots els aspectes encomanats a la sentència.

 • Assegurar que es cobreixin tots les seves necessitats bàsiques (alimentació, habitatge, salut, etc.).
 • Exercir de responsable legal i jurídic en aquells aspectes dictaminats per la sentència
 • Administrar dels béns de la persona
 • Tractar la persona protegida amb consideració i respecte mutu
 • Assegurar el benestar moral i material de la persona amb la capacitat modificada i respectar els seus desitjos sempre que sigui possible.
 • Prendre les mesures que calguin per afavorir la recuperació de la capacitat d’obrar i la inserció en societat de la persona protegida.
 • Rendir comptes anualment dels comptes i de totes les accions realitzades davant del jutge
 • Informar dels canvis rellevants produïts en la persona protegida: estat de salut, lloc de residència, situació personal, etc.
 • Demanar autorització judicial en cas de realitzar despeses extraordinàries, vendes d’immobles, hipoteques o demanar préstecs.

Malgrat que el tutor representa a la persona protegida, és important que sempre escolti la voluntat de la persona protegida i que li doni totes les eines perquè pugui ser el màxim d’autònom possible.
La Tutela està regida per la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, concretament el Capítol II.

El Curador complementarà la capacitat i exercirà l’assistència en aquells aspectes econòmics, judicials o personals determinats a la sentència i a més a més, haurà de:

 • Donar suport a la presa de decisions sempre que sigui necessari
 • Prendre les mesures que calguin per afavorir la recuperació de la capacitat d’obrar i la seva inserció en societat.
 • Donar el suport necessari a la presa de decisions sempre que sigui necessari

La Curatela no implica representació legal ja que pot actuar per ella mateixa però precisarà assistència en algun aspecte concret dictaminat a la sentència; és doncs un complement de la capacitat. En alguns casos concrets es pot determinar la necessitat d’exercir la representació legal en algun aspecte concret: parlem de Curatela ampliada

Ser representant legal d’algú implica actuar per compte i en interès d’aquesta persona, amb plens efectes jurídics sobre la mateixa. És a dir, la capacitat legal de poder prendre decisions i realitzar actes jurídics en nom i benefici d’una altra persona.

La Tutela és una mesura de protecció que implica que el tutor és responsable i representant legal de la persona protegida, és a dir, que té la capacitat de prendre qualsevol decisió i realitzar qualsevol acte jurídic en nom d’aquesta.

En canvi, la Curatela és un complement de la capacitat. El Curador assisteix i complementa la capacitat de la persona en aquells aspectes dictaminats per sentència que poden ser ersonals, personals, patrimonials i mèdics però la persona segueix tenint capacitat d’obrar en la resta d’aspectes de la seva vida.

La Fundació Malalts Mentals de Catalunya s’encarrega d’exercir les mesures de protecció per a persones amb Malaltia Mental quan la família no hi és o no pot fer-ho.

Si per algun motiu la família no es pot fer càrrec de la Mesura de Protecció, pot sol·licitar a la Fundació Malalts Mentals de Catalunya que se’n faci càrrec i que iniciï un procés de Pretutela  mentre es realitzin els tràmits judicials.

La Fundació Malalts Mentals de Catalunya ofereix per aquests casos serveis adaptats i projectes personalitzats d’assistència, ajuda i orientació per a les famílies de persones que no tenen la capacitat modificada judicialment.

La Fundació Malalts Mentals de Catalunya s’encarrega de les mesures de protecció per a persones amb Malaltia Mental quan la família no hi és o no pot fer-ho.

Excepte en casos específics, generalment són persones pròximes a la persona protegida les que exerceixin la tutela.

Malgrat això, si per algun motiu la família no es pot fer càrrec de la tutela, pot sol·licitar a la Fundació Malalts Mentals de Catalunya que se’n faci càrrec i iniciar un procés de Pretutela mentre es realitzin els tràmits jurídics.