Mesures de Suport

Mesures de suport a les persones amb discapacitat per a l’exercici de la seva capacitat jurídica

Es podrà beneficiar de les mesures de suport qualsevol persona que les precisi amb independència de si la seva situació de
discapacitat ha obtingut algun reconeixement administratiu.

En tot moment, primarà el respecte a la voluntat i preferències de la persona, establint com a regla general que ella serà l’encarregada de prendre les seves pròpies decisions.